ДЕЦА И ДОМОВЕ

Thursday, April 14, 2005

Дискусия: 4 май, 18.30 - дебат за какво и с кого

Предлагам в предложенията за теми и участници да изхождаме от 5-те препоръки в Алтернативния доклад на НПО 2004. Вариант е да изберем една, по която да фокусираме дебат (или два) в началото (и в края на май). Т.е. това е дневният ред на НПО по благосъстоянието на децата. Цялото резюме е тук. А ето петте препоръки:

1. Да се предприемат по-стратегически усилия, с целево финансиране за затваряне на институциите: все още има около 31000 деца, живеещи в институции временно или постоянно, много от тях в ужасни условия;
2. Адекватни човешки и финансови ресурси трябва да се инвестират за работа по превенция на изоставянето и реинтеграция на децата в техните семейства: броят на децата влизащи в институции не намалява и съществува риск истемата да не се промени фундаментално, ако на семействата в нужда не се помага;
3. Драстично увеличаване на броя на професионалните социални работници е от изключителна важност за развитието на алтернативни услуги, например приемната грижа: има градове, където само един социален работник отговаря за население от 11200 души, доста под приетите стандарти другаде в Европа;
4. Трябва да има само един, пълноценно осигурен държавен орган с правомощия да осъществява реформата за повишаване благосъстоянието на децата: по настоящем пет министерства и две агенции са ангажирани с този процес, които дублират усилията си, разходват ненужно средства като не постигат единна и последователна политика за бъдещето на децата в България.
5. Да се създаде единен национален регистър за деца и осиновители в България и да се осигури по-голяма прозрачност в системата на международни осиновявания, по-специално по отношение на свързаните с тях разходи.

Сега искам да дам мой коментар (аз съм лаик) по петте точки и предложение за дебат:

  • По 1: Освен НПО да пожелаят това на държавата (и непрекъснато да го казват), не знам какво значимо могат да направят за постигането на тази цел.
  • По 2: Тази посока ми изглежда най-близо до същността и ролята на НПО.
  • По 3: Тази препоръка е двусмислена: държавата трябва да увеличи своите служители или социалните работници трябва да се увеличат. Дали тази препоръка не произтича от предната?
  • По 4: Връща ни към темата, която вече сме обсъждали и все още е валидна: Ефективна ли е структурата на системата за закрила на детето в България? Обаче отново се питам както по 1: освен, че бихме констатирали някакво лошо състояние, как задвижваме енергия за промяна?
  • По 5: Също като по 1.

На мен най-много ми допадна темата, която се появи от разговора ни със Зоя Соколова и която е общо казано Развитието на пазар на социалните услуги.

Темата има следните предимства:

  • а) вече сме я обсъждали като възможна на нашите срещи, макар и не така формулирана – този начин на формулиране я поставя в нова светлина;
  • б) темата е продължение на посоката от миналия дебат, когато говорихме за приемната грижа.
  • в) пазарът на социалните услуги не е като пазара на други стоки, където производството и размяната става най-добре с минимална държава. Той е полу-пазар (квази му казват). Сега нямаме – а се твърди, че искаме да имаме – нито истински доставчици, нито потребители. Най-големият доставчик, но и възложител е държавата, а има тенденция, че държавата трябва да остане основно възложител и да възлага на много конкуриращи се доставчици (които са предимно НПО). Значи, на пазара на социални услуги работят и държавата, и НПО. И двете страни имат нужда една от друга. Тук задължително трябва да се търси основа за сътрудничество, т.е. консенсус. Борба и спор ще има каква да е основата (ако страните са достатъчно наясно за себе си и за какво се борят);
  • г) темата ми се струва суперактуална и тъкмо като за нас, НПО в светлината на държавната политика, която се стреми към реформа и някак въвежда или се отваря към социални услуги предлагани по различен от досега начин. Къде, ако не тук, е нашата тема?
  • д) казват, че в момента се подготвя Закон за социалните услуги от правителствена работна група. Някой знае ли за това? Ако не, ето тъкмо възможност да поканим представители на тази група да споделят визия и проблеми. Ако да, още по-добре.

Ако тази тема допада принципно на мнозинството, бих предложил да я направим някак по-достъпна и по-конкретна, и ако има повече от две теми в нея да направим два дебата през май.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home